top of page

Adatvédelmi irányelvek

telephely.jpg

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

1. A Szabályzat célja, hatálya 

A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az Alba Pulp Kft (székhelye: 8000 Székesfehérvár Somorjai u.21., telephelye: 8000 Székesfehérvár Kamilla u.8.; Cg 07-09-017234; adószáma: 14924352-2-07; továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a társaság magára nézve kötelezőnek ismer el. 

A jelen szabályzat a társasággal különböző csatornákon (e-mail, honlap, telefon, személyes megkeresés stb.) kapcsolatba lépő érintettek által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza. 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed: a Társaság valamennyi munkavállalójára és az adatfeldolgozókra. 

 A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, a társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre. 

2. Fogalmi meghatározások érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  – közvetlenül  vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,  azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,  kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja. adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé  nem lehetséges. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy  meghatározott időre történő korlátozása céljából. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem  rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy  földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott  ismérvek alapján hozzáférhető 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi  személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az  adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT -állam 

3. Irányadó jogszabályok 

Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el: 

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény). 

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). 

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 

 • Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) 

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek. 

 

4. Az adatkezelő és felhasználó személye 

Az érintettek személyes adatait a társaság kezeli.  

Az adatkezeléshez egyes esetekben külső szolgáltatót veszünk igénybe. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. A külső szolgáltatók az átadott adatokat csak előre a társaság által meghatározott módon használhatják fel (pl. kézbesítés). 

Az adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban rögzített célra használja fel. A külső szolgáltatók 2018.05.25. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel. 

Az adatkezelők a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen tájékoztató keretében tájékoztatják az érintetteket. 

Külső szolgáltatók: 

Futárszolgálat 

Szállítmányozó vállalkozás 

Tárhelyszolgáltató 

Levelezési rendszer üzemeltető 

Hírlevél küldő rendszer üzemeltető 

Pénzügyi és számviteli szolgáltató 

Posta 

A szabályzat végén található elérhetőségek egyikén beérkezett kérésre, az érintettre vonatkozó külső szolgáltatók elérhetőségeit 30 napon belül megadjuk.  

Az adatkezelő a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság. Az adatkezelő a jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik. 

5. Az adatkezelés alapelvei 

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.   

5.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak.   

5.3. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely  az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

5.4. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.   

5.5. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.   

5.6. A kezelt személyes adatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:  felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes legyen, pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek legyenek, tárolásuk módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

5.7. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése  az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.  

5.8 Amennyiben a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában  a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.  

5.9. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

6. Az adatkezelés célja 

6.1. A társaság partnereit nézve az adatkezelés céljai: információ nyújtás, tájékoztatás, ajánlat adás, rendelés fogadása, teljesítése, kapcsolattartás. 

6.2. A társaság munkavállalóira nézve az adatkezelés céljai:  

 • Munkaviszony létrejötte előtt: a felvételi döntés előkészítése, valamint az esetleges későbbi igényérvényesítéssel szembeni védekezés. 

 • Munkaviszony fennállása folyamán: bérfizetés, szabadság, betegszabadság, táppénz biztosítása, munkavállaló ellenőrzése 

 

 

7. A kezelt személyes adatok köre 

7.1.Partnerek 

A szolgáltatás (ajánlatkérés, rendelés, információkérés) igénybevételéhez az érintett döntése alapján 

 • cégnév és/vagy vezeték-és keresztnév   

 • adószám 

 • email cím   

 • telefonszám   

 • szállítási adatok ( név, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám)   

 • számlázási adatok ( név, irányítószám, város, utca, házszám)  

 • ajánlat adáshoz szükséges információk 

 • ajánlat nyomonkövetésével kapcsolatos információk 

 • fizetési feltételek 

 • hitelkérelem adatai 

 • fizetési hajlandóság 

 • szerződések adatai · forgalmi adatok 

 7.2.Munkavállalók 

A munkavállaláshoz kötelezően szükséges adatok és az érintett döntése alapján megosztott adatok 

 • vezeték-és keresztnév   

 • adószám 

 • taj szám 

 • korábbi munkahelyek adatai, eltöltött idő 

 • email cím   

 • telefonszám   

 • cím 

 • számlaszám 

 • gyerekek száma 

 • a jelentkezés során átadott illetve keletkezett adatok 

8. Hozzáférés a kezelt adatokhoz 

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik. 

A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.  

9. Adatbiztonság 

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik. 

10. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése 

Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő 30 munkanapon belül törli. 

Az adatkezelő – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt. 

A kötelező – azaz jogszabályon alapuló – adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. 

A fenti rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha: 

 1. kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; 

 2. az érintett azt kéri; 

 3. az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; 

 4. az adatkezelés célja megszűnt;  

 5. hatóság vagy bíróság elrendeli.  

11. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az jelen tájékoztató végén található elérhetőségeken keresztűl. 

Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. 

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül. 

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 

Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

12. Szerzői jog 

A társaság weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a társaság. kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben. 

A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek. 

A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal. 

A társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a társaság weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a társaság rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a társaság általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a társaság szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a társaság mentesíti a helytállási kötelezettség.

 

13. Cookie (süti) kezelés 

A cookie (süti) egy rövid szöveges fájl, amelyet a honlap vagy vele együttműködő külső fél küld el az Érintett böngészőjébe és az Érintett böngészője tárol el az Érintett eszközén a böngésző beállításainak megfelelően. A cookie-kat az Adatkezelő nem tárolja. 

Az Adatkezelő által elhelyezett ún. belső cookie-k lehetővé teszik a honlap szolgáltatásainak használatát. A belső cookie-k nélkül a weboldal nem használható. 

A nem az Adatkezelő által elhelyezett ún. külső cookie-k megjegyzik az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat. 

Az Adatkezelő, mint technikai közreműködő biztosíthatja, hogy a honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc., ún. külső cookie-k segítségével tárolják az Érintett látogatásával kapcsolatos információkat, például a használt nyelvet, korábbi látogatást és egyéb beállításokat és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek. 

A cookie-t az Érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a Felhasználó a 

Google     által     megjelenített     hirdetések     kikapcsolására     szolgáló     oldalon 

(http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. 

A cookie-k tárolási ideje jellemzően 30 nap, egyes cookie-k ennél korábban is lejárhatnak, illetve az Érintett törléséig az Érintett gépén maradhatnak. 

A cookie-k felett az Érintett teljes mértékben rendelkezik az Adatkezelőnek adott önkéntes hozzájárulásával és a böngészőjének cookie-kra vonatkozó beállításaival. Ha az Érintett szeretné visszavonni a megadott hozzájárulását, akkor a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti. 

14. Kamerarendszer 

Az Adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén vagyonvédelmi célból, kamerarendszer működik. A kamerarendszeren keresztűl rögzített képanyagot 30 napig megőrzi a rendszer, majd autómatikusan törli. 

15. Az adatkezelési szabályzat módosítása 

Az adatkezelő/társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.  

Adatkezelő: 

Alba Pulp Kft, 

8000 Székesfehérvár Somorjai u 21. 

Tel: +36-30-400-8335 

E-mail: info@pulp.hu

 Jelen szabályzat 2018. 05.25-től lép hatályba. 

bottom of page